Dostawa

  1. Maksymalny czas dostawy wynosi: w przypadku Poczty Polskiej SA 4 dni robocze od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy, w przypadku General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. 2 dni robocze.
  2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
  3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Kupującego, General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, posiadająca NIP 7851561831) albo operator pocztowy Poczta Polska SA (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem 0000334972, posiadająca NIP 5250007313).
  4. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.cyklomania.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez dostawcę (operatora pocztowego Poczta Polska SA bądź spółkę General Logistics Systems Poland Sp. z o.o..).